Erizo de Mar

Clyeaster Tortonian,
Lorca, Murcia, España
Tamaño: 110 x 200 x 160 mm

69,00 €