Mimetesita (mimetita)

Durango, Mexico

Tamaño/Size +/-: 49 x 42 x 18 mm

19,00 €