Mimetesita (mimetita)

Durango, Mexico

Tamaño/Size +/-: 55 x 39 x 32 mm

29,00 €