Mimetesita (mimetita)

Durango, Mexico

Tamaño/Size +/-: 65 x 46 x 27 mm

30,00 €