Rodado Sugilita

Tamaño +/-: 30 x 35 mm / +/- 20 gramo

15,00 €