Trilobite, Estados Unidos

Erathia Kingi Trilobite
House Range - Antilope Springs,
Millard County, Utah, Estados Unidos

Tamaño total: 125 x 92 x 17 mm
Tamano trilobite: 38 x 28 mm

56,00 €