Trilobites, Estados Unidos

Erathia Kingi Trilobite
House Range - Antilope Springs,
Millard County, Utah, Estados Unidos

Tamaño total: 114 x 78 x 17 mm
Tamano trilobite: 30 x 23 mm

45,00 €